Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZDROWIENAPLUS.COM1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

6. BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Sklep internetowy dostępny pod adresem www.zdrowienaplus.com prowadzony jest przez Marcina Kantego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zdrowie i Uroda . Adres prowadzenia działalności : 98-200 Sieradz, Dąbrówka Sieradzka 7/1, Polska. Działalność ta wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8272140446, REGON 367984288, adres poczty elektronicznej: biuro@zdrowienaplus.com, numer telefonu kontaktowego: +48 575757020 ( w dni robocze od godziny 9.00 do 17.00 ), opłata wg. cennika właściwego operatora.

 

1.2 Regulamin ten ma zastosowanie zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców korzystających ze sklepu Internetowego ( za wyjątkiem pkt 10. Regulaminu, który ma zastosowanie wyłącznie dla przedsiębiorców ). Postanowienia owego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości rozstrzyga się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy Polskiego Kodeksu Cywilnego.

 

1.3. DEFINICJE

 

DZIEŃ ROBOCZY - Jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

FORMULARZ REJESTRACYJNY - formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego umożliwiający utworzenie konta

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie zamówienia. 

KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub też zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

KODEKS CYWILNY - ustawa o Kodeksie Cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. )

KONTO - oznaczony indywidualną nazwą ( loginem ) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym to gromadzone są dane Usługobiorcy.

NEWSLETTER - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym. 

POCHODZENIE PRODUKTÓW - Wszystkie nasze produkty dostępne w sklepie internetowym zdrowienaplus.com pochodzą z Niemiec i są wyprodukowane w fabryce LR Health & Beauty Systems Gmbh 59215 Ahlen - Germany

PRODUKT - dostępna w Sklepiem Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą

REGULAMIN - Niniejszy Regulamin Sklepu 

SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.zdrowienaplus.com

SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA - Marcin Kanty, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Zdrowie i Uroda"

SUPLEMENT DIETYSuplement diety według art. 3 ust. 39 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego www. zdrowienaplus.com

USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego

USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy Sprzedaży.

 

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1 Prowadzenie konta w Sklepie Internetowym

2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia

2.1.3. Newsletter

 

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

3.1. Odpłatność:

3.1.1 Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3.2. Okres zawarcia umowy:

3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieokreślony.

3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia na stronie www.zdrowienaplus.com zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.2.3 Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony.

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1 Komputer z dostępem do Internetu

3.3.2 Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3.3 Przeglądarka Internetowa : Google Chrome w wersji 10 lub wyższej; Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub wyższej, Opera w wersji 10 lub wyższej; Safari w wersji 5.0 lub wyższej;

3.3.4 Zalecana rozdzielczość ekranu : 1280x1024

3.3.5 Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

3.3.6 Zalecane włączenie obsługi JavaScript.

3.4 Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, specyfikacje,

oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

4.4.1. Celem zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

4.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

4.4.2.1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.4.2.2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

4.4.2.3. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).

4.4.2.4. Link do niniejszego Regulaminu.

4.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.

 

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

5.1.2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

5.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

         ING Bank Śląski 14 1050 1461 1000 0092 4564 8085

5.1.4 Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl - wykaz możliwych sposobów płatności umieszczony jest na stronie www.payu.pl

5.2. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem payu.pl

5.3 Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy :

Payu.pl - spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495.

5.4. W przypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.


6. BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI


6.1. Sklep nie ma dostępu do numerów kart kredytowych ani haseł dostępu do kont bankowych swoich klientów. Więcej o bezpieczeństwie płatności znajdziesz na stronie www.payu.pl

 

7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

7.1.1. Paczka pocztowa priorytetowa; paczka pocztowa pobraniowa priorytetowa

7.1.2. Paczka kurierska; paczka kurierska pobraniowa.

7.1.3. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po uprzednim umówieniu telefonicznym

7.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego pod adresem: www.zdrowienaplus.com/platnosc_i_wysylka.php

7.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

7.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

7.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

 

8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


8.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 

8.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

8.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zdrowienaplus.com lub też w formie pisemnej na adres : Zdrowie i Uroda Marcin Kanty, Dąbrówka Sieradzka 7/1, 98-200 Sieradz

8.1.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

8.1.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

9.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

9.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zdrowienaplus.com lub też pisemnie na adres : Zdrowie i Uroda Marcin Kanty, Dąbrówka Sieradzka 7/1, 98-200 Sieradz

9.1.3. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: Zdrowie i Uroda Marcin Kanty, Dąbrówka Sieradzka 7/1, 98-200 Sieradz

9.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

9.1.5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

9.1.6. Informacja w sprawie terminów zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży:

9.1.6.1. Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jednak nie później niż:

9.1.6.1.1. w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku Produktu paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 128, poz. 1409):

9.1.6.1.1.1. oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362);

9.1.6.1.1.2. dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia

9.1.6.1.2. w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania Produktu – w przypadku Produktu sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania Klienta.

9.1.6.2. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z Umową Sprzedaży powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości Produktu lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do Produktów wymienionych w pkt. 8.1.6.1. Regulaminu, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

9.1.7. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

9.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zdrowienaplus.com bądź pisemnie na adres siedziby : Zdrowie i Uroda Marcin Kanty, Dąbrówka Sieradzka 7/1, 98-200 Sieradz

9.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

10.1 Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zdrowienaplus.com bądź też pisemnie na adres siedziby : Zdrowie i Uroda Marcin Kanty, Dąbrówka Sieradzka 7/1, 98-200 Sieradz

10.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

10.3. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.

10.4. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia odebrania przesyłki przez Klienta, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

10.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 10.1; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

 

11. POSTANOWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

11.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

11.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

11.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11.6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

 

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

12.1. Dane osobowe umieszczone są w zabezpieczonej bazie danych sklepu, która jest chroniona przed dostępem osób trzecich. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w bazie jest wykonywane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych sklepu w celu podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług. Przechowywanie danych osobowych jest realizowane zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Nasi klienci mają prawo do wglądu oraz przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do wystąpienia o ich usunięcie.


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


131. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

13.2. Zmiana Regulaminu:

13.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

13.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

13.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

13.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 258) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.4. Rozstrzyganie sporów:

13.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

13.4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.